Присоединувањето, спојувањето, поделбата како и сите останати постапки врзани со преземањето и продажбата на друштва или удели/акции во друштвата, опфаќа значаен дел од нашата пракса. .

Нашиот ангажман во спроведување на правни длабински анализи се протега на бројни познати македонски трговски друштва.