Нашата канцеларија остварува долгогодишна соработка со многу од нашите клиенти во оваа област, справувајќи се со цел спектар на прашања кои произлегуваат од истата, како што се:

*   регулаторна рамка;

*   регрутирање и вработување;

*   договори за вработување за сите нивоа на вработени и ангажирани лица;

*   колективни договори на ниво на работодавач;

*   организациска структура;

*   отказ на договори за вработување;

* дозволи за работа за странци и дозволи за привремен престој на странци.