Нашата пракса во областа на управното право се состои од застапување во различни видови на управни постапки предвидени во македонскиот правен систем, како и застапување пред Управниот суд на Република Македонија во спорови кои произлегуваат од оваа област.